Thi Thiên 107:38

Thi Thiên 107:38 KTHD

Chúa ban phước cho họ biết bao! Ngài cho dân số họ gia tăng, và súc vật cũng gia tăng không kém.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share