Thi Thiên 107:34

Thi Thiên 107:34 KTHD

Do lòng gian dối của cư dân, vườn ruộng phì nhiêu thành bãi mặn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share