Thi Thiên 107:32

Thi Thiên 107:32 KTHD

Hãy vinh danh Chúa cùng hội chúng, trước mặt các lãnh đạo các nước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share