Thi Thiên 107:31

Thi Thiên 107:31 KTHD

Nguyện con người ngợi tôn Chúa Hằng Hữu vì tình yêu quá lớn của Ngài, và những việc diệu kỳ Ngài thực hiện.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share