Thi Thiên 107:28

Thi Thiên 107:28 KTHD

Trong lúc gian nan họ kêu cầu: “Lạy Chúa Hằng Hữu, xin cứu giúp!” Và Ngài giải cứu khỏi cơn hoạn nạn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share