Thi Thiên 107:24

Thi Thiên 107:24 KTHD

Đều nhận ra năng quyền Chúa Hằng Hữu, các việc diệu kỳ Ngài thực hiện tại biển sâu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share