Thi Thiên 107:21

Thi Thiên 107:21 KTHD

Nguyện con người ngợi tôn Chúa Hằng Hữu vì tình yêu quá lớn của Ngài và những việc diệu kỳ Ngài thực hiện.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share