Thi Thiên 107:19

Thi Thiên 107:19 KTHD

Bấy giờ trong lúc nguy khốn, họ kêu cầu Chúa, Ngài liền cứu họ khỏi cảnh gian nan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share