Thi Thiên 107:12

Thi Thiên 107:12 KTHD

Nên Ngài dùng gian khổ để kỷ luật họ, họ gục ngã, không người giúp đỡ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share