Thi Thiên 107:11

Thi Thiên 107:11 KTHD

Họ từng nổi loạn chống đối lời Đức Chúa Trời, khinh miệt sự khuyên dạy của Đấng Chí Cao.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share