Thi Thiên 105:9

Thi Thiên 105:9 KTHD

Là giao ước Chúa lập với Áp-ra-ham và lời Ngài thề hứa với Y-sác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share