Thi Thiên 105:8

Thi Thiên 105:8 KTHD

Chúa ghi nhớ giao ước Ngài mãi mãi— không quên các mệnh lệnh Ngài truyền.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share