Thi Thiên 105:7

Thi Thiên 105:7 KTHD

Ngài là Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng con. Vị Chánh Án tối cao của địa cầu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share