Thi Thiên 105:5

Thi Thiên 105:5 KTHD

Hãy ghi nhớ công việc Ngài thực hiện, những phép lạ, những phán quyết Ngài ban
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share