Thi Thiên 105:44

Thi Thiên 105:44 KTHD

Chúa ban dân Ngài đất các nước làm sản nghiệp, họ được hưởng vụ mùa của các dân tộc trồng
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share