Thi Thiên 105:42

Thi Thiên 105:42 KTHD

Lời hứa thánh Chúa luôn ghi nhớ với Áp-ra-ham, đầy tớ Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share