Thi Thiên 105:39

Thi Thiên 105:39 KTHD

Chúa Hằng Hữu giăng mây che chở họ và ban đêm cho trụ lửa sáng soi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share