Thi Thiên 105:37

Thi Thiên 105:37 KTHD

Chúa Hằng Hữu đem dân Ngài khỏi Ai Cập, tay đầy bạc và vàng; không một ai trong các đại tộc Ít-ra-ên chùn bước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share