Thi Thiên 105:34

Thi Thiên 105:34 KTHD

Theo lệnh Chúa, cào cào ào ạt đến— châu chấu bay đến nhiều vô vàn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share