Thi Thiên 105:30

Thi Thiên 105:30 KTHD

Ếch nhái sinh ra nhung nhúc, nhảy cả vào phòng ngủ của vua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share