Thi Thiên 105:29

Thi Thiên 105:29 KTHD

Chúa biến nước thành máu, làm cho cá chết sạch.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share