Thi Thiên 105:26

Thi Thiên 105:26 KTHD

Nhưng Chúa sai Môi-se, đầy tớ Ngài, và A-rôn, người được Ngài chọn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share