Thi Thiên 105:23

Thi Thiên 105:23 KTHD

Ít-ra-ên từng cư ngụ tại Ai Cập; Gia-cốp làm kiều dân tại đất Cham.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share