Thi Thiên 105:22

Thi Thiên 105:22 KTHD

Ông có quyền chỉ dẫn các triều thần, và dạy những điều khôn ngoan cho bậc trưởng lão.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share