Thi Thiên 105:21

Thi Thiên 105:21 KTHD

Giô-sép được giao trách nhiệm cai quản mọi việc trong triều vua; ông là người quản trị tài sản của vua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share