Thi Thiên 105:20

Thi Thiên 105:20 KTHD

Pha-ra-ôn sai thả Giô-sép ra khỏi ngục; người cai trị đất nước đã trả tự do cho ông.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share