Thi Thiên 105:19

Thi Thiên 105:19 KTHD

Đến khi điều người tiên đoán xảy ra, lời Chúa Hằng Hữu chứng tỏ người ngay lành.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share