Thi Thiên 105:18

Thi Thiên 105:18 KTHD

Họ tra chân ông vào cùm và xích xiềng quanh cổ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share