Thi Thiên 105:16

Thi Thiên 105:16 KTHD

Chúa đem nạn đói đến xứ Ca-na-an, tiêu hủy hết các kho lương thực.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share