Thi Thiên 105:14

Thi Thiên 105:14 KTHD

Nhưng Chúa không cho ai áp bức họ. Vì họ, Chúa cảnh cáo các vua
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share