Thi Thiên 105:11

Thi Thiên 105:11 KTHD

“Ta sẽ ban đất Ca-na-an cho con làm cơ nghiệp vĩnh viễn.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share