Thi Thiên 105:10

Thi Thiên 105:10 KTHD

Rồi Chúa xác nhận với Gia-cốp như một sắc lệnh, và cho người Ít-ra-ên một giao ước đời đời
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share