Thi Thiên 105:1

Thi Thiên 105:1 KTHD

Hãy cảm tạ Chúa Hằng Hữu và công bố sự vĩ đại Ngài. Hãy cho cả thế giới biết việc Ngài làm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Thi Thiên 105:1

Share