Châm Ngôn 25:1

Châm Ngôn 25:1 KTHD

Sau đây là những châm ngôn của Sa-lô-môn, do triều thần của Vua Ê-xê-chia, nước Giu-đa sưu tầm và sao chép
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 25:1