Châm Ngôn 24:27

Châm Ngôn 24:27 KTHD

Lo làm ăn trong ngoài chu tất, rồi hãy tính đến việc cất nhà.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:27