Châm Ngôn 24:22

Châm Ngôn 24:22 KTHD

vì họa tai sẽ đến bất ngờ. Ai lường được hình phạt của Chúa Hằng Hữu và vua?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 24:22