Châm Ngôn 2
KTHD

Châm Ngôn 2

2
Ích Lợi của Khôn Ngoan
1Con ơi, nếu con nghe lời ta dạy,
và gìn giữ các mệnh lệnh ta.
2Lắng tai nghe điều khôn ngoan,
và hướng lòng về điều thông sáng.
3Nếu con cầu xin sáng suốt,
và khát khao hiểu biết.
4Nếu con kiếm nó như bạc,
tìm tòi nó như kho tàng giấu kín.
5Lúc ấy, con sẽ am hiểu sự kính sợ Chúa Hằng Hữu,
và sẽ tìm được tri thức về Đức Chúa Trời.
6Vì Chúa Hằng Hữu ban khôn ngoan!
Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng.
7Chúa dành khôn ngoan thật cho người công chính.
Ngài là thuẫn cho người làm điều ngay thật.
8Ngài bảo vệ con đường của công lý
và che chở đường lối của các thánh Ngài.
9Lúc ấy con sẽ hiểu công chính, công bình, và ngay thẳng,
con sẽ biết mọi đường lối tốt đẹp.
10Khi khôn ngoan vào lòng con,
tri thức sẽ thỏa mãn tâm hồn.
11Tính thận trọng bảo vệ con.
Thông sáng gìn giữ con luôn.
12Khôn ngoan sẽ cứu con khỏi đường tà,
và khỏi người nói lời gian trá.
13Những người bỏ lối ngay thẳng
mà đi theo đường tối tăm.
14Họ vui thích làm điều xấu,
và ham mê sự đồi trụy của người ác.
15Lối họ quanh co,
và họ lầm lạc trong đường mình.
16Khôn ngoan cứu con khỏi dâm phụ,
khỏi đàn bà ngoại tình với lời quyến rũ.
17Ả đã lìa bỏ bạn đời của ả lúc thiếu thời
và quên lời giao ước thiêng liêng trước Đức Chúa Trời.
18Nhà của ả đưa vào cõi chết;
đường của ả dẫn đến âm ty,
19Ai đến với ả đều không trở về.
Không ai tìm được nẻo của sự sống.
20Khôn ngoan giúp người lương thiện,
gìn giữ lối người công chính.
21Vì người ngay thẳng sẽ sống trong xứ,
và người trong sạch#2:21 Nt hoàn hảo sẽ ở đó luôn.
22Nhưng người ác bị dứt khỏi mặt đất,
người bất trung cũng sẽ bị nhổ đi.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại