Châm Ngôn 14:34

Châm Ngôn 14:34 KTHD

Đức công chính làm cho quốc gia được tán tụng, nhưng tội lỗi đem lại sỉ nhục cho toàn dân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share