Châm Ngôn 14:29

Châm Ngôn 14:29 KTHD

Người kiên nhẫn tỏ mình thông sáng; người mau giận lộ bản chất dại dột.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share