Châm Ngôn 14:14

Châm Ngôn 14:14 KTHD

Lòng vô tín lãnh hậu quả đau thương; tâm trong sạch nhận phần thưởng xứng đáng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 14:14