Châm Ngôn 13:5

Châm Ngôn 13:5 KTHD

Người công chính ghét những gì không ngay thật, người ác ôn dối trá rồi gặt nhuốc nhơ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share