Châm Ngôn 13:18

Châm Ngôn 13:18 KTHD

Khước từ kỷ luật gây ra bần cùng nhục nhã; ai đón nhận khiển trách sẽ thấy ngày quang vinh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share