Châm Ngôn 13:10

Châm Ngôn 13:10 KTHD

Tính kiêu căng chỉ sinh ra tranh chấp; nhưng ai khiêm tốn phục thiện mới là khôn ngoan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share