Dân Số Ký 36:9

Dân Số Ký 36:9 KTHD

Không một sản nghiệp nào được chuyển từ đại tộc này qua đại tộc khác, vì mỗi đại tộc Ít-ra-ên phải giữ đất đai mình đã thừa hưởng.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share