Dân Số Ký 36:5

Dân Số Ký 36:5 KTHD

Để giải quyết vấn đề này, Môi-se nhận lệnh Chúa Hằng Hữu, rồi nói lại cho người Ít-ra-ên như sau: “Các con cháu đại tộc Giô-sép trình bày hợp lý.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share