Dân Số Ký 36:4

Dân Số Ký 36:4 KTHD

Đến Năm Hân Hỉ, đất cũng chẳng hoàn lại đại tộc chúng tôi, nhưng vĩnh viễn bị sáp nhập vào đại tộc khác.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share