Dân Số Ký 36:13

Dân Số Ký 36:13 KTHD

Đó là những luật lệ của Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se truyền cho Ít-ra-ên khi họ đang ở trong đồng bằng Mô-áp, bên Sông Giô-đan, đối diện Giê-ri-cô.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share