Dân Số Ký 36:12

Dân Số Ký 36:12 KTHD

Các cô lấy chồng trong cùng đại tộc Ma-na-se, con Giô-sép. Như vậy đất của họ vẫn thuộc về đại tộc này.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share