Dân Số Ký 36:10

Dân Số Ký 36:10 KTHD

Các con gái Xê-lô-phát tuân theo lệnh của Chúa Hằng Hữu do Môi-se truyền lại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share