Dân Số Ký 36:1

Dân Số Ký 36:1 KTHD

Những người đứng đầu họ Ga-la-át, là con Ma-ki, cháu Ma-na-se, chắt Giô-sép, đến thưa với Môi-se và các trưởng tộc Ít-ra-ên
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share